Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN AFFILIATEFORUM.NL

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit

 1. Affiliateforum.nl: Xyberwise B.V., exploitant van de website als bedoeld in lid 6 en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Thomas R. Malthusstraat 1, 1066 JR te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108803.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Affiliateforum.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: de tussen de wederpartij en Affiliateforum.nl tot stand gekomen overeenkomst die voorziet in het:
  • a) gebruik van de website nadat de wederpartij zich middels de website heeft geregistreerd, hierna ook wel aangeduid als ‘gebruiksovereenkomst’; of,
   b) voor bepaalde tijd tegen betaling adverteren op de website door de wederpartij oftewel ‘adverteerder’ in de zin van lid 5.
 4. Partijen: Affiliateforum.nl en de wederpartij gezamenlijk.
 5. Adverteerder: de wederpartij die in het kader van een overeenkomst als bedoeld in lid 3 onder b als adverteerder optreedt of wenst of te treden.
 6. Website: affiliateforum.nl.
 7. Content: alle middels de website, al dan niet door de wederpartij zelf, geüploade en geopenbaarde content, bijvoorbeeld foto’s, video’s en teksten.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Affiliateforum.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Het aangaan van een gebruiksovereenkomst geschiedt middels registratie overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel. Bij die registratie verklaart de wederpartij uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden in te stemmen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien Affiliateforum.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat Affiliateforum.nl daarmee het recht verliest om in andere gevallen wel strikte nakoming van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANGAAN VAN EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Voor gebruik van onder meer het discussie- en forumgedeelte op de website, dient de wederpartij zich op de website te registreren. Registratie en gebruik van de website in het kader van een gebruiksovereenkomst is kosteloos. De wederpartij is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 2. Affiliateforum.nl bevestigt de registratie van de wederpartij per e-mail, mits de registratie door Affiliateforum.nl is aanvaard. Affiliateforum.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van de wederpartij, om welke reden dan ook, te weigeren.
 3. De door Affiliateforum.nl aan de wederpartij na registratie verstrekte inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Het is de wederpartij niet toegestaan haar inloggegevens ter beschikking van derden te stellen. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. Voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de wederpartij door derden, draagt Affiliateforum.nl nimmer enige aansprakelijkheid.
 4. Aanstootgevende, beledigende of anderszins naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongeoorloofde gebruikersnamen zijn niet toegestaan. De beoordeling of van een ongeoorloofde gebruikersnaam sprake is, komt uitsluitend aan Affiliateforum.nl toe. Het is de wederpartij niet toegestaan domeinnamen, reclameboodschappen of website-URL's in zijn gebruikersnaam op te nemen.
 5. In geval zich ten aanzien van de door de wederpartij bij de registratie opgegeven gegevens wijzigingen voordoen, is de wederpartij gehouden deze gegevens zo spoedig mogelijk onder haar account op de website te wijzigingen.
 6. Het is de wederpartij te allen tijde toegestaan de gebruiksovereenkomst te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.1. Een dergelijke beëindiging laat de toepasselijkheid van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking ook na beëindiging van kracht behoren te blijven, onverlet.

ARTIKEL 4. | AANBOD AAN EN OVEREENKOMSTEN MET ADVERTEERDERS

 1. Elk aanbod van Affiliateforum.nl gericht aan adverteerders is vrijblijvend en kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de adverteerder nog door Affiliateforum.nl worden herroepen.
 2. De adverteerder kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Affiliateforum.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De adverteerder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Affiliateforum.nl dat is gebaseerd op door de adverteerder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De overeenkomst tussen Affiliateforum.nl en de adverteerder komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de adverteerder het aanbod van Affiliateforum.nl heeft aanvaard.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, draagt de adverteerder, in geval middels advertentiebanners wordt geadverteerd, zorg voor de aanlevering van de banneradvertentie, in welk geval de advertentie dient te voldoen aan de daarbij door Affiliateforum.nl aangegeven eisen. Alle met betrekking tot banneradvertenties van de adverteerder benodigde informatie en bestanden dienen per e-mail aan Affiliateforum.nl te worden verstrekt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de banneradvertentie voor onbepaalde tijd geplaatst en wordt de overeenkomst aldus aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit geldt eveneens in het geval dat de overeenkomst niet voorziet in banneradvertenties, maar in het adverteren op een bepaald forum- of topicgedeelte op de website.
 6. De overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 7. De adverteerder is, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, maandelijks vooraf de overeengekomen betaling verschuldigd. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde termijn.
 8. Affiliateforum.nl is niet gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven voor zolang de adverteerder in gebreke is met de nakoming van enige reeds opeisbare betalingsverplichting uit de overeenkomst.
 9. Affiliateforum.nl spant zich in om de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe zij zich jegens de adverteerder heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Affiliateforum.nl treedt niet eerder in dan nadat de adverteerder Affiliateforum.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Affiliateforum.nl na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 5. | OVER DE WEBSITE, GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE WEBSITE

 1. Onder haar account op de website kan de wederpartij onder meer content van andere gebruikers van de website bekijken en deelnemen aan discussies in forums en kan zij zelf content uploaden, e.e.a. conform de daartoe nadrukkelijk door Affiliateforum.nl middels de website aangeboden functionaliteiten.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om middels de website meerdere accounts aan te maken.
 3. Reclame voor datingdiensten, webcamdiensten en diensten van betaalproviders en IT-bedrijven, is uitsluitend toegestaan tegen betaling. Artikel 4 is daarop van toepassing. Reclame in de handtekening van berichten die de wederpartij op de website plaatst, mag geen reclame bevatten voor bedrijven die diensten aanbieden die met Affiliateforum.nl of enige aan haar gelieerde onderneming concurreren.
 4. Gebruik van content van nl of andere gebruikers van de website is uitsluitend toegestaan met behulp van en overeenkomstig de uitdrukkelijk vermelde en normale functionaliteiten van de website. Het downloaden, kopiëren, verkopen, in licentie geven en opslaan van de content is niet toegestaan, hetgeen voorts geldt voor het openbaren van content anders dan is toegestaan krachtens deze algemene voorwaarden. Op vorenstaande geldt een uitzondering wat betreft dat gedeelte van de website dat expliciet bestemd is voor het kunnen downloaden, kopiëren, verkopen, in licentie geven dan wel opslaan van die content.
 5. Het is de wederpartij niet toegestaan onrechtmatige, gewelddadige, inbreukmakende, haatdragende, discriminerende, pornografische of seksueel getinte content middels de website te uploaden en te openbaren. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem geüploade content geen inbreuk maakt op de rechten van derden.
 6. Het is de wederpartij ten strengste verboden om middels content of anderszins middels de website personen te belasteren, te bedreigen, te pesten, te stalken of te intimideren.
 7. Affiliateforum.nl is steeds gerechtigd de functionaliteiten van de website te wijzigen.
 8. Affiliateforum.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de content die middels de website wordt geüpload en verspreid. De wederpartij gebruikt de website geheel op eigen risico.
 9. Het is de wederpartij niet toegestaan om de beveiliging van de website of onderdelen daarvan te omzeilen of onklaar te maken, dan wel daartoe enige poging te ondernemen.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor alle activiteiten die via haar account op de website worden verricht. De wederpartij is gehouden haar inloggegevens voor toegang tot haar account geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend. De wederpartij dient Affiliateforum.nl onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van haar account waarvan de wederpartij op de hoogte raakt. Uitsluitend de wederpartij is verantwoordelijk voor haar gedrag op de website alsmede voor alle content die zij via de website uploadt.
 11. Het is de wederpartij niet toegestaan om de website te gebruiken voor illegale of anderszins ongeoorloofde doeleinden. De wederpartij is verplicht zich te houden aan alle krachtens de overheid gestelde wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op het gebruik van de website en het uploaden en openbaren van content door de wederpartij. In het bijzonder is de wederpartij gebonden aan de toepasselijke wetgeving aangaande intellectuele eigendom.
 12. Het is de wederpartij niet toegestaan om de website of de servers of netwerken waarvan Affiliateforum.nl voor de exploitatie van de website gebruik maakt, te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende codes te verzenden.
 13. Het is de wederpartij niet toegestaan om andere gebruikers van de website op enige wijze te beperken in het gebruik van de website. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan om schendingen van deze algemene voorwaarden aan te moedigen of te vergemakkelijken.
 14. Affiliateforum.nl is steeds gerechtigd, doch niet verplicht, om content die inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verwijderen en/of te blokkeren. Van illegale en/of op de rechten van andere gebruikers van de website of overige derden inbreukmakende content en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers van de website melding maken aan Affiliateforum.nl. Indien Affiliateforum.nl een melding gegrond acht, is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder dat Affiliateforum.nl op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de wederpartij als gevolg van een dergelijke verwijdering. Affiliateforum.nl is niet gehouden de wederpartij van een dergelijke verwijdering voorafgaand in kennis te stellen.
 15. Affiliateforum.nl raadt de wederpartij te allen tijde aan zelf back-ups van zijn content te vervaardigen. Affiliateforum.nl heeft jegens gebruikers van de website geen enkele verplichting back-ups van content te maken of content steeds anderszins voor gebruikers van de website beschikbaar te houden. Ter zake verlies van content draagt Affiliateforum.nl dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 16. De wederpartij staat er steeds voor in dat zij gerechtigd is de door haar daartoe aangeboden content voor het uploaden en openbaren daarvan aan Affiliateforum.nl beschikbaar te stellen. De wederpartij staat er aldus voor in dat het uploaden en dientengevolge openbaren van de content, geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals muziekrechten, privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De wederpartij vrijwaart Affiliateforum.nl van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat voor het gebruik van de door de wederpartij geplaatste content royalty's, honoraria of andere geldbedragen moeten worden betaald.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De wederpartij kan de gebruiksovereenkomst beëindigen door daartoe een e-mail te sturen naar info@affiliateforum.nl.
 2. Een inbreuk door de wederpartij op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst. Voorts geldt dat indien de wederpartij handelt in strijd met de letter of de geest van deze algemene voorwaarden, dan wel een juridisch risico of een risico van enige andere aard voor Affiliateforum.nl optreedt als gevolg van het gebruik van de website door de wederpartij, dat Affiliateforum.nl de gebruiksovereenkomst kan beëindigen.
 3. Affiliateforum.nl is gerechtigd om de exploitatie van de website om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, zonder jegens de wederpartij enige aansprakelijkheid te dragen.
 4. Na het eindigen van de gebruiksovereenkomst rust op Affiliateforum.nl geen enkele bewaarplicht ten aanzien van content van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | DIENSTVERLENING EN SOCIALE MEDIA PLATFORMEN VAN DERDEN

De website kan links bevatten naar de website of dienstverlening van derden, zoals die van Facebook en andere sociale media platformen. De website bevat overigens ook inhoud van derden die zich buiten de invloedssfeer van Affiliateforum.nl begeeft en welke zij niet kan goedkeuren of aanbevelen. Voorts kan de website ook communicatie tussen de website en een website of dienstverlening van derden toestaan. Affiliateforum.nl heeft geen controle over dienstverlening en toepassingen van derden. De wederpartij vrijwaart Affiliateforum.nl van alle aanspraken in verband met de inhoud van websites, toepassingen en dienstverlening van derden. Affiliateforum.nl is niet betrokken bij eventuele communicatie en overeenkomsten tussen de wederpartij en derden die al dan niet rechtstreeks via de website verlopen.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Affiliateforum.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Het gebruik van de website geschiedt echter op eigen risico van de wederpartij zonder dat Affiliateforum.nl daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Gebruikers van de website bepalen welke content op de website wordt geüpload en verspreid. Affiliateforum.nl is niet gehouden zich ervan te vergewissen of de door gebruikers van de website middels de website geüploade content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. De wederpartij kan niet veronderstellen dat Affiliateforum.nl alle content goedkeurt of aanbeveelt. Affiliateforum.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de website geüploade content. De wederpartij vrijwaart Affiliateforum.nl van al haar aanspraken die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels de website geüploade content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is.
 3. Affiliateforum.nl is te allen tijde gerechtigd de website op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de wederpartij voortvloeit.
 4. Affiliateforum.nl draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Affiliateforum.nl is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van de website of andere toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de website.
 6. Affiliateforum.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 7. Door de website te gebruiken, verklaart en garandeert de wederpartij dat haar activiteiten via de website bij wet zijn toegestaan in elk rechtsgebied waar hij de website gebruikt. De wederpartij vrijwaart Affiliateforum.nl van alle aanspraken van derden ter zake.
 8. Mocht Affiliateforum.nl ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Affiliateforum.nl te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van Affiliateforum.nl is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van schade waarvoor zij eventueel aansprakelijk is. Affiliateforum.nl dient tot herstel in de gelegenheid te worden gesteld, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Affiliateforum.nl ter zake vervalt.
 9. Indien Affiliateforum.nl in het kader van een overeenkomst met een adverteerder, onverminderd het bepaalde in het vorige lid en ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de prijs die de adverteerder in het kader van de betreffende overeenkomst over de laatste drie maanden van de overeenkomst aan Affiliateforum.nl heeft betaald.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Affiliateforum.nl is gemeld.
 11. De wederpartij is jegens Affiliateforum.nl aansprakelijk voor alle schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het middels de systemen van Affiliateforum.nl verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website of onderdelen daarvan beïnvloeden. De wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Affiliateforum.nl als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
 12. Indien en voor zover de wederpartij een inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de wederpartij Affiliateforum.nl van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden.
 13. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Affiliateforum.nl

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnaam van Affiliateforum.nl, de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen het logo van Affiliateforum.nl, de vormgeving, werking, beelden en geluiden van de website, waaronder mede begrepen koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, behoren toe aan Affiliateforum.nl, voor zover deze rechten, ten aanzien van de gebruikerscontent, niet bij de wederpartij of derden rusten. Het is de wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van Affiliateforum.nl of haar licentiegevers rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken, te openbaren, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken anders dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale en middels deze algemene voorwaarden overeengekomen gebruik van de website.
 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 3. Affiliateforum.nl zal nimmer het eigendom claimen van content die de wederpartij middels de website heeft geüpload, doch de wederpartij dient Affiliateforum.nl en de andere gebruikers van de website beperkte licentierechten te verlenen. Indien de wederpartij content middels de website uploadt, dan verleent zij:
  • a) Affiliateforum.nl een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie, inclusief het recht van sublicentie, voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van de content, een en ander in verband met de exploitatie van de website en anderszins in verband met de bedrijfsactiviteiten van Affiliateforum.nl, waaronder mede begrepen het ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder openbaren van de content en daarvan afgeleide werken, in welke formats en middels welke mediakanalen dan ook; alsmede,
   b) iedere andere gebruiker van de website een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich middels de website toegang verschaffen tot de door de wederpartij geüploade content, alsmede voor het gebruik voor zover zulks ingevolge deze algemene voorwaarden en met name met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4. is toegestaan.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen partijen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Affiliateforum.nl aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.